Vitajte v našom eLearning systéme
máte možnosť absolvovať osobitné finančné vzdelávanie pre základný, stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Informácie o spracúvaní OÚ

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a zabezpečenie ich ochrany je pre Slovenskú asociáciu poisťovní (SLASPO) veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia a súčasne vykonávame spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z GDPR a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Časť I - Základné informácie o prevádzkovateľovi

1. Prevádzkovateľ

Slovenská asociácia poisťovní, záujmové združenie právnických osôb
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 170 54 303
Tel:  +421 2 3210 1840
Fax: +421 2 4342 9984
e-mail:  // slaspo@slaspo.sk

2. Zodpovedná osoba

V rámci SLASPO nebola určená zodpovedná osoba. Svoje práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 4.

3. Poučenie o právach dotknutej osoby

a.) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b.) Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

c.) Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

d.) Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e.) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä vtedy, ak naše združenie už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

f.) Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nášmu združeniu poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy, a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

g.) Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo v súvislosti s vykonávaním aktivít priameho marketingu, ako aj namietať voči profilovaniu za uvedeným účelom. Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

h.) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava
IČO: 36 064 220 
tel. č.: +421 2 323 13 220 
web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

4. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby

Jednotlivé práva uvedené v bode 3 si môžete uplatniť telefonicky na linke +421 2 3210 1840, poslaním e-mail žiadosti na adresu // slaspo@slaspo.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa Slovenská asociácia poisťovní, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika (na obálku uviesť „GDPR“).

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, že s nami nadviažete kontakt niektorým z vyššie uvedených komunikačných kanálov, použijeme Vami oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko a Vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané bezodkladne potom, ak nebudú viac potrebné pre zodpovedanie Vašich otázok alebo pre vybavenie Vašej žiadosti, respektíve obmedzíme ich spracúvanie v prípade potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, alebo v prípade, ak existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

Ak máme dôvodnú pochybnosť o Vašej totožnosti, môžeme v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie Vašej totožnosti.

 

Časť II - Informácie o spracovateľských činnostiach

Spracovateľská činnosť: OSOBITNÉ FINANČNÉ VZDELÁVANIE

a.) Účel spracúvania osobných údajov

Osobitné finančné vzdelávanie, ktorého účelom je zabezpečiť pre osobu, ktorá ho absolvovala, dostatočnú informovanosť o finančných službách, zlepšiť kvalitu jej teoretických znalostí a praktických schopností potrebných na vykonávanie činností, ktorých obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo.

b.) Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou:

-          zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-          vyhláška MF SR č. 39/2018 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo.

c.) Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zamestnanci a finanční agenti členských poisťovní, členských pobočiek zahraničných poisťovní, nečlenských poisťovní a pobočiek zahraničných poisťovní, maklérskych spoločností:

-          titul, meno a priezvisko,
-          dátum narodenia,
-          rodné číslo,
-          ulica a číslo, PSČ, mesto, štát trvalého pobytu,
-          adresa prechodného pobytu (ulica, číslo, mesto, PSČ),
-          firma, pobočka/agentúra,
-          osobné číslo,
-          e-mailová adresa, telefón,
-          stupeň odbornej spôsobilosti a sektor,
-          počet absolvovaných hodín.

Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje:

-          dotknutá osoba.

d.) Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach nasledovne:

-          informácie týkajúce sa osobitného finančného vzdelávania: 1 rok.

e.) Kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

-          CORE 4, spol. s r.o., Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava,
-          GBA, s. r. o., Talichova 2, 841 02 Bratislava.

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:

-          NBS,
-          členským poisťovniam,
-          členským pobočkám zahraničných poisťovní,
-          nečlenským poisťovniam,
-          nečlenským pobočkám zahraničných poisťovní,
-          maklérskym spoločnostiam,
-          orgánom verejnej moci.

f.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.