Vitajte v našom eLearning systéme
máte možnosť absolvovať osobitné finančné vzdelávanie pre základný, stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Informácie o zasielaní elektronických faktúr

Na základe súhlasu so zasielaním elektronických faktúr sa SLASPO zaväzuje odoslať účastníkovi skúšky elektronickú faktúru na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii.

  • SLASPO vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese a že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinná toto obchodné tajomstvo zachovávať.

  • Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

  • SLASPO nezodpovedá za poškodenie údajov dokladu, ktoré boli spôsobené poruchou na telekomunikačnej trase pri použití internetu.

  • V prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú po uplynutí troch dní od dňa preukázateľného odoslania dokladu odberateľovi.

  • Účastník skúšky sa zaväzuje neodkladne oznámiť SLASPO, že faktúra nebola doručená. V prípade nesplnenia si povinností nie je SLASPO povinná preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.

  • Účastník skúšky je oprávnený udelený súhlas odvolať písomnou formou adresovanou SLASPO.

  • Účastník skúšky  týmto súhlasí zo zaslaním elektronickej faktúry na hore uvedený e-mail.