Podmienky štúdia

Slovenská asociácia poisťovní, Bajkalská 19B, Bratislava (SLASPO) ako vlastník a prevádzkovateľ systému elektronického vzdelávania stanovila nasledovné podmienky štúdia pre zamestnancov a finančných agentov členských poisťovní, členských pobočiek zahraničných poisťovní, nečlenských poisťovní a pobočiek zahraničných poisťovní, maklérskych spoločností a ich zamestnancov.

Vzdelávanie vychádza z vyhlášky MF SR č. 39/2018 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo nasledovne:

 • osobitné finančné vzdelávanie je poskytované výlučne v elektronickej podobe vo vlastnom systéme na stránke elearning.slaspo.sk/

 • platobné podmienky a poskytované kurzy sú uvedené v sekcii Kurzy a platba

 • v prípade záujmu o štúdium v eLearning systéme SLASPO je potrebné najskôr zaregistrovať poisťovňu, pobočku a maklérsku spoločnosť (objednávateľ), pre registráciu sú nevyhnutné nasledovné informácie o spoločnosti: názov spoločnosti, IČO, DIČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, ktorá ma na starosti vzdelávanie v spoločnosti, adresa, PSČ, telefón, email, pre registráciu kontaktujte prosím elearning@slaspo.sk

 • v prípade, že prejaví záujem o osobitné finančné vzdelávanie jednotlivec, ktorý nie je registrovaný pod žiadnou firmou, vyberie si v registračnom formulári v časti poisťovňa SLASPO a pobočka kurz, ktorý chcete študovať, ak chcete študovať viac sektorov, uveďte pobočka SLASPO a pošlite email na gabriela.majerska@slaspo.sk s informáciou o sektoroch a stupňoch, ktoré chcete študovať

 • následne objednávateľ zašle zoznam študujúcich v systéme (meno a priezvisko, emailová adresa, dátum ukončenia OFV, sektor a stupeň vzdelávania), pri členských poisťovniach a tí, ktorí využijú možnosť lektorského prístupu, zoznamy zasielať nemusia, aktiváciu študentov a pridelovanie kurzov si budú robiť sami

 • každý študujúci sa prihlási do systému výlučne sám (je zodpovedný za údaje, ktoré poskytol a za kurz a stupeň, ktorý nahlásil, tiež je akceptovaná iba jedna registrácia, v prípade nesprávnej emailovej adresy kontaktujte elearning@slaspo.sk pre vymazanie registrácie, aby ste mohli registráciu uskutočniť znovu), vo formulári nie je uvedený názov spoločnosti ale meno a priezvisko, všetky právnické osoby sú zo systému vymazané!!! Po zaslaní údajov v bode 5 bude vaša registrácia potvrdená lektorom a budú vám pridelené kurzy (registrácia prebehne najneskôr do 24 hodín v pracovných dňoch)

 • podmienky elearningovych kurzov v jednotlivých sektoroch sú nasledovné:

  • základný stupeň sa skladá:

   • zo všeobecnej časti (11 kapitol, na záver kapitoly sú kľúčové slová a otázky na zamyslenie, po kapitole sú testy ku konkrétnej téme),

   • z odbornej časti (každá má počet kapitol podľa vyhlášky, po každej kapitole je taktiež test na zopakovanie

   • dĺžka štúdia vo všeobecnej časti a odbornej časti je v závislosti od sektoru, ktorý študujete + čas strávený testami po jednotlivých kapitolách

  • stredný stupeň sa skladá:

   • zo všeobecnej časti (11 kapitol, na záver kapitoly sú kľúčové slová a otázky na zamyslenie, po kapitole sú testy ku konkrétnej téme a záverečný test),

   • z odbornej časti (každá má počet kapitol podľa vyhlášky, po každej kapitole je taktiež test na zopakovanie a záverečný test)

   • dĺžka štúdia vo všeobecnej časti a odbornej časti je v závislosti od sektoru, ktorý študujete + čas strávený testami po jednotlivých kapitolách a 2 záverečnými testami

  • vyšší stupeň (iba v sektore poistenie alebo zaistenie) sa skladá:

   • zo všeobecnej časti (11 kapitol, na záver kapitoly sú kľúčové slová a otázky na zamyslenie, po kapitole sú testy ku konkrétnej téme a záverečný test),

   • z odbornej časti (každá má počet kapitol podľa vyhlášky, po každej kapitole je taktiež test na zopakovanie a záverečný test

   • dĺžka štúdia vo všeobecnej časti a odbornej časti je v závislosti od sektoru, ktorý študujete + čas strávený testami po jednotlivých kapitolách a 2 záverečnými testami

  • najvyšší stupeň (iba v sektore poistenie alebo zaistenie) sa skladá:

   • zo všeobecnej časti (11 kapitol, na záver kapitoly sú kľúčové slová a otázky na zamyslenie, po kapitole sú testy ku konkrétnej téme a záverečný test),

   • z časti - finančné poradenstvo (13 kapitol, na záver kapitoly sú kľúčové slová a otázky na zamyslenie, po kapitole sú testy ku konkrétnej téme a záverečný test),

   • z odbornej časti (každá má počet kapitol podľa vyhlášky, po každej kapitole je taktiež test na zopakovanie a záverečný test

   • dĺžka štúdia vo všeobecnej časti a odbornej časti je v závislosti od sektoru, ktorý študujete + čas strávený testami po jednotlivých kapitolách a 3 záverečnými testami
    alt

 • história štúdia jednotlivých sprostredkovateľov bude archivovaná po dobu 1 roku
 • tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 14. marca 2018