Riešenie sťažností

Svoje otázky, pochvaly a podnety k službám poskytovaným prostredníctvom OFV môžete podávať prostredníctvom aplikácie eLearning cez nástenku alebo sťažnosť môžete podať ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov:

  • osobne v SLASPO (budova ROSUM), Bajkalská 19B, severná veža, 4. poschodie, Bratislava,

  • listom, na adresu:

Slovenská asociácia poisťovní
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava

Nezabudnite uviesť:

  • svoje identifikačné údaje,

  • čoho sa sťažnosť týka a

  • čo najpresnejšie popísať, s čím Vám môžeme pomôcť a

  • doklady preukazujúce Vaše tvrdenia.

V prípade, že o to požiadate, doručenie Vašej sťažnosti písomne potvrdíme.

Ak Vaša sťažnosť neobsahuje požadované doklady či iné náležitosti nevyhnutné pre jej vybavenie, o tejto skutočnosti Vás budeme informovať.

V prípade opakovanej sťažnosti v tej istej veci najskôr prekontrolujeme správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.

Sťažovateľovi možno doručovať písomnosti elektronickými prostriedkami, ak je v sťažnosti uvedená elektronická adresa na zasielanie písomností a sťažovateľ vyslovene nepožiada o doručovanie poštovou zásielkou.

Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu, je anonymný návrh.

Opatrenia prijaté na vybavenie sťažnosti - Podnety na opatrenia sa získavajú zo sťažností prijatých v súvislosti s poskytovaním OFV. Opatrenia sa prijímajú na základe posúdenia opodstatnenosti jednotlivých sťažností, a to v záujme zlepšenia poskytovaného vzdelávania. Za zavedenie prijatých opatrení do praxe je zodpovedný určený zamestnanec SLASPO – manažér pre ľudské zdroje a vzdelávanie, ktorý návrh na prijaté opatrenie predkladá štatutárovi asociácie.