Vitajte v našom eLearning systéme
máte možnosť absolvovať osobitné finančné vzdelávanie pre základný, stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Riešenie sťažností

Svoje otázky, pochvaly a podnety k službám poskytovaným prostredníctvom OFV môžete podávať prostredníctvom aplikácie eLearning cez nástenku alebo

 • SŤAŽNOSŤ môžete podať ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov:
  • osobne v SLASPO (budova ROSUM), Bajkalská 19B, severná veža, 4. poschodie, Bratislava,
  • listom, na adresu:
   • Slovenská asociácia poisťovní
   • Bajkalská 19B
   • 821 01 Bratislava
  • e-mailom elearning@slaspo.sk alebo gabriela.majerska@slaspo.sk
  • telefonicky 02/32 10 18 42.
 • Nezabudnite uviesť:
  • svoje identifikačné údaje,
  • čoho sa sťažnosť týka a 
  • čo najpresnejšie popísať, s čím Vám môžeme pomôcť a
  • doklady preukazujúce Vaše tvrdenia.
 • V prípade, že o to požiadate, doručenie Vašej sťažnosti písomne potvrdíme.
 • Ak Váša sťažnosť neobsahuje požadované doklady či iné náležitosti nevyhnutné pre jej vybavenie, o tejto skutočnosti Vás budeme informovať.
 • V prípade opakovanej sťažnosti v tej istej veci najskôr prekontrolujeme správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.
 • Sťažovateľovi možno doručovať písomnosti elektronickými prostriedkami, ak je v sťažnosti uvedená elektronická adresa na zasielanie písomností a sťažovateľ vyslovene nepožiada o doručovanie poštovou zásielkou.
 • Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu, je anonymný návrh.
 • Opatrenia prijaté na vybavenie sťažnosti - Podnety na opatrenia sa získavajú zo sťažností prijatých v súvislosti s poskytovaním OFV. Opatrenia sa prijímajú na základe posúdenia opodstatnenosti jednotlivých sťažností, a to v záujme zlepšenia poskytovaného vzdelávania. Za zavedenie prijatých opatrení do praxe je zodpovedný určený zamestnanec SLASPO – manažér pre ľudské zdroje a vzdelávanie, ktorý návrh na prijaté opatrenie predkladá štatutárovi asociácie.
 • Ďalšie informácie k riadeniu a vybavovaniu sťažností nájdete tu.